Traditional

縱筆

拖得烏藤到處行,看山看水眼猶明。
但期少健遊潼華,豈必長生似老彭。
一緉青鞋吾事了,半甔綠酒萬緣輕。
安知不作希夷叟,生長兵間老太平。

Simplified

纵笔

拖得乌藤到处行,看山看水眼犹明。
但期少健游潼华,岂必长生似老彭。
一緉青鞋吾事了,半甔绿酒万缘轻。
安知不作希夷叟,生长兵间老太平。

Pronunciation

zòng bǐ

tuō dé wū téng dào chǔ xíng , kàn shān kàn shuǐ yǎn yóu míng 。
dàn qī shǎo jiàn yóu tóng huá , qǐ bì cháng shēng sì lǎo péng 。
yī liǎng qīng xié wú shì liǎo , bàn dān lǜ jiǔ wàn yuán qīng 。
ān zhī bù zuò xī yí sǒu , shēng cháng bīng jiān lǎo tài píng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.