Traditional

縱筆

夢事飽曾經,靈臺了不驚。
冤親同一妄,魔佛兩皆平。
應物如風過,投床即鼾聲。
晨興拂幾硯,猶恨太勞生。

Simplified

纵笔

梦事饱曾经,灵台了不惊。
冤亲同一妄,魔佛两皆平。
应物如风过,投床即鼾声。
晨兴拂几砚,犹恨太劳生。

Pronunciation

zòng bǐ

mèng shì bǎo zēng jīng , líng tái liǎo bù jīng 。
yuān qīn tóng yī wàng , mó fó liǎng jiē píng 。
yīng wù rú fēng guò , tóu chuáng jí hān shēng 。
chén xīng fú jī yàn , yóu hèn tài láo shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.