Traditional

縱筆

雪晴蓼甲紅,雨足韭頭白;雖無萬錢具,野飯可留客。

Simplified

纵笔

雪晴蓼甲红,雨足韭头白;虽无万钱具,野饭可留客。

Pronunciation

zòng bǐ

xuě qíng liǎo jiǎ hóng , yǔ zú jiǔ tóu bái û suī wú wàn qián jù , yě fàn kě liú kè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.