Traditional

縱筆

坊遠不聞宮漏聲,三茅鐘殘窗欲明。
山童睡熟呼不應,添水拂書翁自行。

Simplified

纵笔

坊远不闻宫漏声,三茅钟残窗欲明。
山童睡熟呼不应,添水拂书翁自行。

Pronunciation

zòng bǐ

fāng yuǎn bù wén gōng lòu shēng , sān máo zhōng cán chuāng yù míng 。
shān tóng shuì shú hū bù yīng , tiān shuǐ fú shū wēng zì xíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.