Traditional

縱筆

素月徘徊牛鬥間,天風吹鶴度函關。
一年似此佳時少,喚起陳摶醉華山。

Simplified

纵笔

素月徘徊牛斗间,天风吹鹤度函关。
一年似此佳时少,唤起陈抟醉华山。

Pronunciation

zòng bǐ

sù yuè pái huái niú dǒu jiān , tiān fēng chuī hè dù hán guān 。
yī nián sì cǐ jiā shí shǎo , huàn qǐ chén tuán zuì huá shān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.