Traditional

縱筆

未說無功爵位叨,昔人所畏在功高。
印如鬥大寧常保,劍拄頤長秪自勞。
酒社極知身可隱,獵場猶得氣差豪。
世間見透渾無事,狐貉安能詫縕袍!

Simplified

纵笔

未说无功爵位叨,昔人所畏在功高。
印如斗大宁常保,剑拄颐长秪自劳。
酒社极知身可隐,猎场犹得气差豪。
世间见透浑无事,狐貉安能诧縕袍!

Pronunciation

zòng bǐ

wèi shuō wú gōng jué wèi tāo , xī rén suǒ wèi zài gōng gāo 。
yìn rú dǒu dà níng cháng bǎo , jiàn zhǔ yí cháng dī zì láo 。
jiǔ shè jí zhī shēn kě yǐn , liè cháng yóu dé qì chà háo 。
shì jiān jiàn tòu hún wú shì , hú hé ān néng chà yùn páo !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.