Traditional

縱筆

小兒勿大勤,使汝發早白;長為南畝民,殊勝東合客。

Simplified

纵笔

小儿勿大勤,使汝发早白;长为南亩民,殊胜东合客。

Pronunciation

zòng bǐ

xiǎo ér wù dà qín , shǐ rǔ fā zǎo bái û cháng wéi nán mǔ mín , shū shèng dōng hé kè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.