Traditional

縱筆

兀兀一無為,冥冥百不知。
倦多惟嗜睡,食晚遂忘饑。
開卷渾如夢,逢人不省誰。
何須覓知識,木石即吾師。

Simplified

纵笔

兀兀一无为,冥冥百不知。
倦多惟嗜睡,食晚遂忘饥。
开卷浑如梦,逢人不省谁。
何须觅知识,木石即吾师。

Pronunciation

zòng bǐ

wù wù yī wú wéi , míng míng bǎi bù zhī 。
juàn duō wéi shì shuì , shí wǎn suì wàng jī 。
kāi juàn hún rú mèng , féng rén bù shěng shuí 。
hé xū mì zhī shí , mù shí jí wú shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.