Traditional

縱筆

晨炊躬稼米,夜讀世藏書。
俯仰無多媿,心知死有余。

Simplified

纵笔

晨炊躬稼米,夜读世藏书。
俯仰无多媿,心知死有余。

Pronunciation

zòng bǐ

chén chuī gōng jià mǐ , yè dú shì cáng shū 。
fǔ yǎng wú duō kuì , xīn zhī sǐ yǒu yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.