Traditional

縱筆

莫笑畸翁迫耄期,從來不許俗人知。
系船慣聽巴東雨,畫策曾從渭北師。
袖劍客同樓上醉,爛柯人看洞中棋。
如今更欲滄溟去,鯨浪浮天信所之。

Simplified

纵笔

莫笑畸翁迫耄期,从来不许俗人知。
系船惯听巴东雨,画策曾从渭北师。
袖剑客同楼上醉,烂柯人看洞中棋。
如今更欲沧溟去,鲸浪浮天信所之。

Pronunciation

zòng bǐ

mò xiào jī wēng pò mào qī , cóng lái bù xǔ sú rén zhī 。
xì chuán guàn tīng bā dōng yǔ , huà cè zēng cóng wèi běi shī 。
xiù jiàn kè tóng lóu shàng zuì , làn kē rén kàn dòng zhōng qí 。
rú jīn gēng yù cāng míng qù , jīng làng fú tiān xìn suǒ zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.