Traditional

細雨

細雨重雲漸入梅,陰陰門巷長新槐。
壯心已與年俱逝,脫發應無術可栽。
美睡常嫌鶯喚起,清愁卻要酒闌回。
年來百事非平昔,信手題詩嬾剪裁。

Simplified

细雨

细雨重云渐入梅,阴阴门巷长新槐。
壮心已与年俱逝,脱发应无术可栽。
美睡常嫌莺唤起,清愁却要酒阑回。
年来百事非平昔,信手题诗嬾剪裁。

Pronunciation

xì yǔ

xì yǔ zhòng yún jiàn rù méi , yīn yīn mén xiàng cháng xīn huái 。
zhuàng xīn yǐ yǔ nián jù shì , tuō fā yīng wú shù kě zāi 。
měi shuì cháng xián yīng huàn qǐ , qīng chóu què yào jiǔ lán huí 。
nián lái bǎi shì fēi píng xī , xìn shǒu tí shī lǎn jiǎn cái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.