Traditional

經廢寺(前半首一本作五言絕句)

不知何世界,有處似南朝。
石路無人掃,松門被火燒。
斷幡猶掛剎,故板尚支橋。
數卷殘經在,多年字欲銷。

Simplified

经废寺(前半首一本作五言绝句)

不知何世界,有处似南朝。
石路无人扫,松门被火烧。
断幡犹挂刹,故板尚支桥。
数卷残经在,多年字欲销。

Pronunciation

jīng fèi sì ( qián bàn shǒu yī běn zuò wǔ yán jué jù )

bù zhī hé shì jiè , yǒu chǔ sì nán zhāo 。
shí lù wú rén sǎo , sōng mén bèi huǒ shāo 。
duàn fān yóu guà chà , gù bǎn shàng zhī qiáo 。
shù juàn cán jīng zài , duō nián zì yù xiāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.