Traditional

經徐侍郎墓作

不知山吏部,墓作石橋東。
宅兆鄉關異,平生翰墨空。
夜泉無曉日,枯樹足悲風。
更想幽冥事,唯應有夢同。

Simplified

经徐侍郎墓作

不知山吏部,墓作石桥东。
宅兆乡关异,平生翰墨空。
夜泉无晓日,枯树足悲风。
更想幽冥事,唯应有梦同。

Pronunciation

jīng xú shì láng mù zuò

bù zhī shān lì bù , mù zuò shí qiáo dōng 。
zhái zhào xiāng guān yì , píng shēng hàn mò kōng 。
yè quán wú xiǎo rì , kū shù zú bēi fēng 。
gēng xiǎng yōu míng shì , wéi yīng yǒu mèng tóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.