Traditional

經漂母墓

昔賢懷一飯,茲事已千秋。
古墓樵人識,前朝楚水流。
渚蘋行客薦,山木杜鵑愁。
春草茫茫綠,王孫舊此遊。

Simplified

经漂母墓

昔贤怀一饭,兹事已千秋。
古墓樵人识,前朝楚水流。
渚蘋行客荐,山木杜鹃愁。
春草茫茫绿,王孙旧此游。

Pronunciation

jīng piāo mǔ mù

xī xián huái yī fàn , zī shì yǐ qiān qiū 。
gǔ mù qiáo rén shí , qián zhāo chǔ shuǐ liú 。
zhǔ pín xíng kè jiàn , shān mù dù juān chóu 。
chūn cǎo máng máng lǜ , wáng sūn jiù cǐ yóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.