Traditional

經陳思王墓詩

公子獨憂生。
丘壟擅余名。
采樵枯樹盡。
犁田荒隧平。
寧追宴平樂。
詎想謁承明。
旦余來錫命。
兼言事結成。
飄飖河朔遠。
飐飈颶風鳴。
雁與雲俱陣。
沙將蓬共驚。
枯桑落古社。
寒鳥歸孤城。
隴水哀{/叚}曲。
漁陽慘鼓聲。
離寄來遠客。
安得不傷情。

Simplified

经陈思王墓诗

公子独忧生。
丘垄擅余名。
采樵枯树尽。
犁田荒隧平。
宁追宴平乐。
讵想谒承明。
旦余来锡命。
兼言事结成。
飘飖河朔远。
飐飚飓风鸣。
雁与云俱阵。
沙将蓬共惊。
枯桑落古社。
寒鸟归孤城。
陇水哀{/叚}曲。
渔阳惨鼓声。
离寄来远客。
安得不伤情。

Pronunciation

jīng chén sī wáng mù shī

gōng zǐ dú yōu shēng , qiū lǒng shàn yú míng , cǎi qiáo kū shù jìn , lí tián huāng suì píng , níng zhuī yàn píng lè , jù xiǎng yè chéng míng , dàn yú lái xī mìng , jiān yán shì jié chéng , piāo yáo hé shuò yuǎn , zhǎn biāo jù fēng míng , yàn yǔ yún jù zhèn , shā jiāng péng gòng jīng , kū sāng luò gǔ shè , hán niǎo guī gū chéng , lǒng shuǐ āi {, yú yáng cǎn gǔ shēng , lí jì lái yuǎn kè , ān dé bù shāng qíng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.