Traditional

結之

歡愛今何在?
悲啼亦是空。
同為一夜夢,共過十年中。

Simplified

结之

欢爱今何在?
悲啼亦是空。
同为一夜梦,共过十年中。

Pronunciation

jié zhī

huān ài jīn hé zài ?
bēi tí yì shì kōng 。
tóng wéi yī yè mèng , gòng guò shí nián zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.