Traditional

結客少年場行

結客少年場。
春風滿路香。
歌撩李都尉。
果擲潘河陽。
隔花遙勸酒。
就水更移床。
今年喜夫壻。
新拜羽林郎。
定知劉碧玉。
偷嫁汝南王。

Simplified

结客少年场行

结客少年场。
春风满路香。
歌撩李都尉。
果掷潘河阳。
隔花遥劝酒。
就水更移床。
今年喜夫壻。
新拜羽林郎。
定知刘碧玉。
偷嫁汝南王。

Pronunciation

jié kè shǎo nián cháng xíng

jié kè shǎo nián cháng , chūn fēng mǎn lù xiāng , gē liāo lǐ dū wèi , guǒ zhì pān hé yáng , gé huā yáo quàn jiǔ , jiù shuǐ gēng yí chuáng , jīn nián xǐ fū xù , xīn bài yǔ lín láng , dìng zhī liú bì yù , tōu jià rǔ nán wáng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.