Traditional

結客少年場行

結客佩吳鉤,橫行度隴頭。
雁在弓前落,雲從陣後浮。
吳師驚燧象,燕將警奔牛。
轉蓬飛不息,冰河結未流。
若使三邊定,當封萬戶侯。

Simplified

结客少年场行

结客佩吴钩,横行度陇头。
雁在弓前落,云从阵后浮。
吴师惊燧象,燕将警奔牛。
转蓬飞不息,冰河结未流。
若使三边定,当封万户侯。

Pronunciation

jié kè shǎo nián cháng xíng

jié kè pèi wú gōu , héng xíng dù lǒng tóu 。
yàn zài gōng qián luò , yún cóng zhèn hòu fú 。
wú shī jīng suì xiàng , yàn jiāng jǐng bēn niú 。
zhuǎn péng fēi bù xī , bīng hé jié wèi liú 。
ruò shǐ sān biān dìng , dāng fēng wàn hù hóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.