Traditional

絳都春

寒陰漸曉。
報驛使探春,南枝開早。
粉蕊弄香,芳臉凝酥瓊枝小。
雪天分外精神好。
向白玉堂前應到。
化工不管,朱門閉也,暗傳音耗。
輕渺。
盈盈笑靨,稱嬌面,愛學宮妝新巧。
幾度醉吟,獨倚欄幹黃昏後。
月籠疏影橫斜照。
更莫待,單於吹老。
便須折取歸來,膽瓶頓了。

Simplified

绛都春

寒阴渐晓。
报驿使探春,南枝开早。
粉蕊弄香,芳脸凝酥琼枝小。
雪天分外精神好。
向白玉堂前应到。
化工不管,朱门闭也,暗传音耗。
轻渺。
盈盈笑靥,称娇面,爱学宫妆新巧。
几度醉吟,独倚栏干黄昏後。
月笼疏影横斜照。
更莫待,单于吹老。
便须折取归来,胆瓶顿了。

Pronunciation

jiàng dū chūn

hán yīn jiàn xiǎo 。
bào yì shǐ tàn chūn , nán zhī kāi zǎo 。
fěn ruǐ nòng xiāng , fāng liǎn níng sū qióng zhī xiǎo 。
xuě tiān fēn wài jīng shén hǎo 。
xiàng bái yù táng qián yīng dào 。
huà gōng bù guǎn , zhū mén bì yě , àn chuán yīn hào 。
qīng miǎo 。
yíng yíng xiào yè , chēng jiāo miàn , ài xué gōng zhuāng xīn qiǎo 。
jī dù zuì yín , dú yǐ lán gān huáng hūn hòu 。
yuè lóng shū yǐng héng xié zhào 。
gēng mò dài , dān yú chuī lǎo 。
biàn xū zhē qǔ guī lái , dǎn píng dùn liǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.