Traditional

絕句

釣罷孤舟系葦梢,酒開新甕鲊開包。
自從江浙為漁父,二十余年手不叉。

Simplified

绝句

钓罢孤舟系苇梢,酒开新瓮鲊开包。
自从江浙为渔父,二十余年手不叉。

Pronunciation

jué jù

diào bà gū zhōu xì wěi shāo , jiǔ kāi xīn wèng zhǎ kāi bāo 。
zì cóng jiāng zhè wéi yú fù , èr shí yú nián shǒu bù chā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.