Traditional

絕句

綠楊陰轉畫橋斜,舟有笙歌岸有花。
盡日會稽山色裏,蓬萊清淺水仙家。

Simplified

绝句

绿杨阴转画桥斜,舟有笙歌岸有花。
尽日会稽山色里,蓬莱清浅水仙家。

Pronunciation

jué jù

lǜ yáng yīn zhuǎn huà qiáo xié , zhōu yǒu shēng gē àn yǒu huā 。
jìn rì huì jī shān sè lǐ , péng lái qīng qiǎn shuǐ xiān jiā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.