Traditional

絕祿以來衣食愈不繼小兒力圖之殊未有涯予謂

處世吾傷拙,營生汝亦疏。
如謀道邊舍,似信枕中書。
甕牖居疑泰,藜羹食敢余。
晏嬰元學墨,勿負此心初。

Simplified

绝禄以来衣食愈不继小儿力图之殊未有涯予谓

处世吾伤拙,营生汝亦疏。
如谋道边舍,似信枕中书。
瓮牖居疑泰,藜羹食敢余。
晏婴元学墨,勿负此心初。

Pronunciation

jué lù yǐ lái yī shí yù bù jì xiǎo ér lì tú zhī shū wèi yǒu yá yú wèi

chǔ shì wú shāng zhuō , yíng shēng rǔ yì shū 。
rú móu dào biān shè , sì xìn zhěn zhōng shū 。
wèng yǒu jū yí tài , lí gēng shí gǎn yú 。
yàn yīng yuán xué mò , wù fù cǐ xīn chū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.