Traditional

繡停針

嘆半紀,跨萬裏秦吳,頓覺衰謝。
回首鵷行,英俊並遊,咫尺玉堂金馬。
氣淩嵩華。
負壯略,縱橫王霸。
夢經洛浦梁園,覺來淚流如瀉。
山林定去也。
卻自恐說著,少年時話。
靜院焚香,閑倚素屏,今古總成虛假。
趁時婚嫁。
幸自有,湖邊茅舍。
燕歸應笑,客中又還過社。

Simplified

绣停针

叹半纪,跨万里秦吴,顿觉衰谢。
回首鵷行,英俊并游,咫尺玉堂金马。
气凌嵩华。
负壮略,纵横王霸。
梦经洛浦梁园,觉来泪流如泻。
山林定去也。
却自恐说著,少年时话。
静院焚香,闲倚素屏,今古总成虚假。
趁时婚嫁。
幸自有,湖边茅舍。
燕归应笑,客中又还过社。

Pronunciation

xiù tíng zhēn

tàn bàn jì , kuà wàn lǐ qín wú , dùn jué shuāi xiè 。
huí shǒu yuān xíng , yīng jùn bìng yóu , zhǐ chǐ yù táng jīn mǎ 。
qì líng sōng huá 。
fù zhuàng l mèng jīng luò pǔ liáng yuán , jué lái lèi liú rú xiè 。
shān lín dìng qù yě 。
què zì kǒng shuō zhù , shǎo nián shí huà 。
jìng yuàn fén xiāng , xián yǐ sù píng , jīn gǔ zǒng chéng xū jiǎ 。
chèn shí hūn jià 。
xìng zì yǒu , hú biān máo shè 。
yàn guī yīng xiào , kè zhōng yòu huán guò shè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.