Traditional

繡婦嘆

連枝花樣繡羅襦,本擬新年餉小姑。
自覺逢春饒悵望,誰能每日趁功夫。
針頭不解愁眉結,線縷難穿淚臉珠。
雖憑繡床都不繡,同床繡伴得知無?

Simplified

绣妇叹

连枝花样绣罗襦,本拟新年饷小姑。
自觉逢春饶怅望,谁能每日趁功夫。
针头不解愁眉结,线缕难穿泪脸珠。
虽凭绣床都不绣,同床绣伴得知无?

Pronunciation

xiù fù tàn

lián zhī huā yàng xiù luó rú , běn nǐ xīn nián xiǎng xiǎo gū 。
zì jué féng chūn ráo chàng wàng , shuí néng měi rì chèn gōng fū 。
zhēn tóu bù jiě chóu méi jié , xiàn lǚ nán chuān lèi liǎn zhū 。
suī píng xiù chuáng dū bù xiù , tóng chuáng xiù bàn dé zhī wú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.