Traditional

繡薄眉

化愚魯。
拋離火院夫兒女。
憑慧劍,斬斷三塗。
人我山崩,是非海己枯。
舊業消除,新殃不做。

Simplified

绣薄眉

化愚鲁。
抛离火院夫儿女。
凭慧剑,斩断三涂。
人我山崩,是非海己枯。
旧业消除,新殃不做。

Pronunciation

xiù báo méi

huà yú lǔ 。
pāo lí huǒ yuàn fū ér nǚ 。
píng huì jiàn , zhǎn duàn sān tú 。
rén wǒ shān bēng , shì fēi hǎi jǐ kū 。
jiù yè xiāo chú , xīn yāng bù zuò 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.