Traditional

繼之尚書自余病來寄遺非一,又蒙覽醉吟先生

衰殘與世日相疏,惠好唯君分有餘。
茶藥贈多因病久,衣裳寄早及寒初。
[所寄贈之物皆及時。
]交情鄭重金相似,詩韻清鏘玉不如。
醉傅狂言人盡笑,獨知我者是尚書。

Simplified

继之尚书自余病来寄遗非一,又蒙览醉吟先生

衰残与世日相疏,惠好唯君分有馀。
茶药赠多因病久,衣裳寄早及寒初。
[所寄赠之物皆及时。
]交情郑重金相似,诗韵清锵玉不如。
醉傅狂言人尽笑,独知我者是尚书。

Pronunciation

jì zhī shàng shū zì yú bìng lái jì yí fēi yī , yòu mēng lǎn zuì yín xiān shēng

shuāi cán yǔ shì rì xiāng shū , huì hǎo wéi jūn fēn yǒu yú 。
chá yào zèng duō yīn bìng jiǔ , yī cháng jì zǎo jí hán chū 。
[ suǒ jì zèng zhī wù jiē jí shí 。
] jiāo qíng zhèng zhòng jīn xiāng sì , shī yùn qīng qiāng yù bù rú 。
zuì fù kuáng yán rén jìn xiào , dú zhī wǒ zhě shì shàng shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.