Traditional

續茅山秀才吟

駐馬上山阿(茅山秀才),風來屎氣多。

Simplified

续茅山秀才吟

驻马上山阿(茅山秀才),风来屎气多。

Pronunciation

xù máo shān xiù cái yín

zhù mǎ shàng shān ā ( máo shān xiù cái ), fēng lái shǐ qì duō 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.