Traditional

縛戎人-達窮民之情也

縛戎人,縛戎人,耳穿面破驅入秦。
天子矜憐不忍殺,詔徙東南吳與越。
黃衣小使錄姓名,領出長安乘遞行。
身被金創面多瘠,扶病徒行日一驛。
朝餐饑渴費杯盤,夜臥腥臊汙床席。
忽逢江水憶交河,垂手齊聲嗚咽歌。
其中一虜語諸虜,爾苦非多我苦多。
同伴行人因借問,欲說喉中氣憤憤。
自雲鄉管本涼原,大歷年中沒落蕃。
一落蕃中四十載,遣著皮裘系毛帶。
唯許正朝服漢儀,斂衣整巾潛淚垂。
誓心密定歸鄉計,不使蕃中妻子知。
暗思幸有殘筋力,更恐年衰歸不得。
蕃候嚴兵鳥不飛,脫身冒死奔逃歸。
晝伏宵行經大漠,雲陰月黑風沙惡。
驚藏青冢寒草疏,偷渡黃河夜冰薄。
忽聞漢軍鼙鼓聲,路傍走出再拜迎。
遊騎不聽能漢語,將軍遂縛作蕃生。
配向東南卑濕地,定無存恤空防備。
念此吞聲仰訴天,若為辛苦度殘年。
涼原鄉井不得見,胡地妻兒虛棄捐。
沒蕃被囚思漢土,歸漢被劫為蕃虜。
早知如此悔歸來,兩地寧如一處苦。
縛戎人,戎人之中我苦辛。
自古此冤應未有,漢心漢語吐蕃身。

Simplified

缚戎人-达穷民之情也

缚戎人,缚戎人,耳穿面破驱入秦。
天子矜怜不忍杀,诏徙东南吴与越。
黄衣小使录姓名,领出长安乘递行。
身被金创面多瘠,扶病徒行日一驿。
朝餐饥渴费杯盘,夜卧腥臊污床席。
忽逢江水忆交河,垂手齐声呜咽歌。
其中一虏语诸虏,尔苦非多我苦多。
同伴行人因借问,欲说喉中气愤愤。
自云乡管本凉原,大历年中没落蕃。
一落蕃中四十载,遣著皮裘系毛带。
唯许正朝服汉仪,敛衣整巾潜泪垂。
誓心密定归乡计,不使蕃中妻子知。
暗思幸有残筋力,更恐年衰归不得。
蕃候严兵鸟不飞,脱身冒死奔逃归。
昼伏宵行经大漠,云阴月黑风沙恶。
惊藏青冢寒草疏,偷渡黄河夜冰薄。
忽闻汉军鼙鼓声,路傍走出再拜迎。
游骑不听能汉语,将军遂缚作蕃生。
配向东南卑湿地,定无存恤空防备。
念此吞声仰诉天,若为辛苦度残年。
凉原乡井不得见,胡地妻儿虚弃捐。
没蕃被囚思汉土,归汉被劫为蕃虏。
早知如此悔归来,两地宁如一处苦。
缚戎人,戎人之中我苦辛。
自古此冤应未有,汉心汉语吐蕃身。

Pronunciation

fù róng rén í dá qióng mín zhī qíng yě

fù róng rén , fù róng rén , ěr chuān miàn pò qū rù qín 。
tiān zǐ jīn lián bù rěn shā , zhào xǐ dōng nán wú yǔ yuè 。
huáng yī xiǎo shǐ lù xìng míng , lǐng chū cháng ān chéng dì xíng 。
shēn bèi jīn chuàng miàn duō jí , fú bìng tú xíng rì yī yì 。
zhāo cān jī kě fèi bēi pán , yè wò xīng sāo wū chuáng xí 。
hū féng jiāng shuǐ yì jiāo hé , chuí shǒu qí shēng wū yān gē 。
qí zhōng yī lǔ yǔ zhū lǔ , ěr kǔ fēi duō wǒ kǔ duō 。
tóng bàn xíng rén yīn jiè wèn , yù shuō hóu zhōng qì fèn fèn 。
zì yún xiāng guǎn běn liáng yuán , dà lì nián zhōng méi luò fán 。
yī luò fán zhōng sì shí zài , qiǎn zhù pí qiú xì máo dài 。
wéi xǔ zhèng zhāo fú hàn yí , liǎn yī zhěng jīn qián lèi chuí 。
shì xīn mì dìng guī xiāng jì , bù shǐ fán zhōng qī zǐ zhī 。
àn sī xìng yǒu cán jīn lì , gēng kǒng nián shuāi guī bù dé 。
fán hòu yán bīng niǎo bù fēi , tuō shēn mào sǐ bēn táo guī 。
zhòu fú xiāo xíng jīng dà mò , yún yīn yuè hēi fēng shā è 。
jīng cáng qīng zhǒng hán cǎo shū , tōu dù huáng hé yè bīng báo 。
hū wén hàn jūn pí gǔ shēng , lù bàng zǒu chū zài bài yíng 。
yóu qí bù tīng néng hàn yǔ , jiāng jūn suì fù zuò fán shēng 。
pèi xiàng dōng nán bēi shī dì , dìng wú cún xù kōng fáng bèi 。
niàn cǐ tūn shēng yǎng sù tiān , ruò wéi xīn kǔ dù cán nián 。
liáng yuán xiāng jǐng bù dé jiàn , hú dì qī ér xū qì juān 。
méi fán bèi qiú sī hàn tǔ , guī hàn bèi jié wéi fán lǔ 。
zǎo zhī rú cǐ huǐ guī lái , liǎng dì níng rú yī chǔ kǔ 。
fù róng rén , róng rén zhī zhōng wǒ kǔ xīn 。
zì gǔ cǐ yuān yīng wèi yǒu , hàn xīn hàn yǔ tǔ fán shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.