Traditional

羅山平雲闊中閣

上方高閣與雲齊,蠟屐穿雲步步躋。
卻恐此身生羽翼,不從平地作階梯。
九門路接青霄近,四望山連碧海低。
徙倚闌幹重回首,疏林煙暝野猿啼。
萬仞仙山插太空,山腰依約見蓮宮。
人寰隔絕無人到,洞府深沈有路通。
石隙生雲埋柱礎,海光浮日映簾櫳。
野僧齋罷憑闌久,千裏秋毫入望中。

Simplified

罗山平云阔中阁

上方高阁与云齐,蜡屐穿云步步跻。
却恐此身生羽翼,不从平地作阶梯。
九门路接青霄近,四望山连碧海低。
徙倚阑干重回首,疏林烟暝野猿啼。
万仞仙山插太空,山腰依约见莲宫。
人寰隔绝无人到,洞府深沉有路通。
石隙生云埋柱础,海光浮日映帘栊。
野僧斋罢凭阑久,千里秋毫入望中。

Pronunciation

luó shān píng yún kuò zhōng gé

shàng fāng gāo gé yǔ yún qí , là jī chuān yún bù bù jī 。
què kǒng cǐ shēn shēng yǔ yì , bù cóng píng dì zuò jiē tī 。
jiǔ mén lù jiē qīng xiāo jìn , sì wàng shān lián bì hǎi dī 。
xǐ yǐ lán gān zhòng huí shǒu , shū lín yān míng yě yuán tí 。
wàn rèn xiān shān chā tài kōng , shān yāo yī yuē jiàn lián gōng 。
rén huán gé jué wú rén dào , dòng fǔ shēn chén yǒu lù tōng 。
shí xì shēng yún mái zhù chǔ , hǎi guāng fú rì yìng lián lóng 。
yě sēng zhāi bà píng lán jiǔ , qiān lǐ qiū háo rù wàng zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.