Traditional

罷府歸舊居 自此後重授賓客歸履道宅作。

陋巷乘籃入,朱門掛印回。
腰間拋組綬,纓上拂塵埃。
屈曲閑池沼,無非手自開。
青蒼好竹樹,亦是眼看栽。
石片擡琴匣,松枝閣酒杯。
此生終老處,昨日卻歸來。

Simplified

罢府归旧居 自此后重授宾客归履道宅作。

陋巷乘篮入,朱门挂印回。
腰间抛组绶,缨上拂尘埃。
屈曲闲池沼,无非手自开。
青苍好竹树,亦是眼看栽。
石片抬琴匣,松枝阁酒杯。
此生终老处,昨日却归来。

Pronunciation

bà fǔ guī jiù jū zì cǐ hòu zhòng shòu bīn kè guī lǚ dào zhái zuò 。

lòu xiàng chéng lán rù , zhū mén guà yìn huí 。
yāo jiān pāo zǔ shòu , yīng shàng fú chén āi 。
qū qū xián chí zhǎo , wú fēi shǒu zì kāi 。
qīng cāng hǎo zhú shù , yì shì yǎn kàn zāi 。
shí piàn tái qín xiá , sōng zhī gé jiǔ bēi 。
cǐ shēng zhōng lǎo chǔ , zuó rì què guī lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.