Traditional

罪所留系,每夜聞長洲軍笛聲

白日浮雲閉不開,黃沙誰問冶長猜。
隻憐橫笛關山月,知處愁人夜夜來。

Simplified

罪所留系,每夜闻长洲军笛声

白日浮云闭不开,黄沙谁问冶长猜。
只怜横笛关山月,知处愁人夜夜来。

Pronunciation

zuì suǒ liú xì , měi yè wén cháng zhōu jūn dí shēng

bái rì fú yún bì bù kāi , huáng shā shuí wèn yě cháng cāi 。
zhī lián héng dí guān shān yuè , zhī chǔ chóu rén yè yè lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.