Traditional

羽林恩召觀禦書王太尉碑

隴首名公石,來承聖劄歸。
魚龍生意態,鉤劍動铓輝。
字得神明保,詞慚少女徽。
誰家羽林將,又逐鳳書飛。

Simplified

羽林恩召观御书王太尉碑

陇首名公石,来承圣札归。
鱼龙生意态,钩剑动铓辉。
字得神明保,词惭少女徽。
谁家羽林将,又逐凤书飞。

Pronunciation

yǔ lín ēn zhào guān yù shū wáng tài wèi bēi

lǒng shǒu míng gōng shí , lái chéng shèng zhá guī 。
yú lóng shēng yì tài , gōu jiàn dòng máng huī 。
zì dé shén míng bǎo , cí cán shǎo nǚ huī 。
shuí jiā yǔ lín jiāng , yòu zhú fèng shū fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.