Traditional

翰林中送獨孤二十七起居罷職出院

碧落留雲住,青冥放鶴還。
銀臺向南路,從此到人間。

Simplified

翰林中送独孤二十七起居罢职出院

碧落留云住,青冥放鹤还。
银台向南路,从此到人间。

Pronunciation

hàn lín zhōng sòng dú gū èr shí qī qǐ jū bà zhí chū yuàn

bì luò liú yún zhù , qīng míng fàng hè huán 。
yín tái xiàng nán lù , cóng cǐ dào rén jiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.