Traditional

翻經臺

一會靈山猶未散,重翻貝葉有來由。
是名精進才開眼,巖石無端亦點頭。

Simplified

翻经台

一会灵山犹未散,重翻贝叶有来由。
是名精进才开眼,岩石无端亦点头。

Pronunciation

fān jīng tái

yī huì líng shān yóu wèi sàn , zhòng fān bèi yè yǒu lái yóu 。
shì míng jīng jìn cái kāi yǎn , yán shí wú duān yì diǎn tóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.