Traditional

翻著葛巾呈趙尹

昔日接口離倒,今我葛巾翻。
宿酒何時醒,形骸不復存。
忽聞有嘉客,驪步出閑門。
桃花春徑滿,誤識武陵源。

Simplified

翻著葛巾呈赵尹

昔日接口离倒,今我葛巾翻。
宿酒何时醒,形骸不复存。
忽闻有嘉客,骊步出闲门。
桃花春径满,误识武陵源。

Pronunciation

fān zhù gé jīn chéng zhào yǐn

xī rì jiē kǒu lí dǎo , jīn wǒ gé jīn fān 。
sù jiǔ hé shí xǐng , xíng hái bù fù cún 。
hū wén yǒu jiā kè , lí bù chū xián mén 。
táo huā chūn jìng mǎn , wù shí wǔ líng yuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.