Traditional

老去

老去愧妻兒,冬來有勸詞。
暖寒從飲酒,沖冷少吟詩。
戰勝心還壯,齋勤體校羸。
由來世間法,損益合相隨。

Simplified

老去

老去愧妻儿,冬来有劝词。
暖寒从饮酒,冲冷少吟诗。
战胜心还壮,斋勤体校羸。
由来世间法,损益合相随。

Pronunciation

lǎo qù

lǎo qù kuì qī ér , dōng lái yǒu quàn cí 。
nuǎn hán cóng yǐn jiǔ , chōng lěng shǎo yín shī 。
zhàn shèng xīn huán zhuàng , zhāi qín tǐ xiào léi 。
yóu lái shì jiān fǎ , sǔn yì hé xiāng suí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.