Traditional

老嘆

老翁終日飽還嬉,常拾兒童竹馬騎。
食為齒搖艱咀嚼,冠因發少易傾欹。
鳥烏歌罷人誰問?
咄咄書成自不知。
堪笑殘生似蒲柳,秋風未到已先衰。

Simplified

老叹

老翁终日饱还嬉,常拾儿童竹马骑。
食为齿摇艰咀嚼,冠因发少易倾欹。
鸟乌歌罢人谁问?
咄咄书成自不知。
堪笑残生似蒲柳,秋风未到已先衰。

Pronunciation

lǎo tàn

lǎo wēng zhōng rì bǎo huán xī , cháng shí ér tóng zhú mǎ qí 。
shí wéi chǐ yáo jiān jǔ jiáo , guān yīn fā shǎo yì qīng qī 。
niǎo wū gē bà rén shuí wèn ?
duō duō shū chéng zì bù zhī 。
kān xiào cán shēng sì pú liǔ , qiū fēng wèi dào yǐ xiān shuāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.