Traditional

老學庵夜興

冷臥空齋枕曲肱,饑鷹驚起發鬅鬙。
煙霞華嶽逃名客,風雪廬山入定僧。
槲葉蔽身勝衣帛,金丹照室不燃燈。
禿翁自笑無名字,聊向江湖襲舊稱。

Simplified

老学庵夜兴

冷卧空斋枕曲肱,饥鹰惊起发鬅鬙。
烟霞华岳逃名客,风雪庐山入定僧。
槲叶蔽身胜衣帛,金丹照室不燃灯。
秃翁自笑无名字,聊向江湖袭旧称。

Pronunciation

lǎo xué ān yè xīng

lěng wò kōng zhāi zhěn qū gōng , jī yīng jīng qǐ fā péng sēng 。
yān xiá huá yuè táo míng kè , fēng xuě lú shān rù dìng sēng 。
hú yè bì shēn shèng yī bó , jīn dān zhào shì bù rán dēng 。
tū wēng zì xiào wú míng zì , liáo xiàng jiāng hú xí jiù chēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.