Traditional

老學庵

窮冬短景苦匆忙,老學庵中日自長。
名譽不如心自肯,文辭終與道相妨。
吾心本自同天地,俗學何知溺秕糠?
已與兒曹相約定,勿為無益費年光。

Simplified

老学庵

穷冬短景苦匆忙,老学庵中日自长。
名誉不如心自肯,文辞终与道相妨。
吾心本自同天地,俗学何知溺秕糠?
已与儿曹相约定,勿为无益费年光。

Pronunciation

lǎo xué ān

qióng dōng duǎn jǐng kǔ cōng máng , lǎo xué ān zhōng rì zì cháng 。
míng yù bù rú xīn zì kěn , wén cí zhōng yǔ dào xiāng fáng 。
wú xīn běn zì tóng tiān dì , sú xué hé zhī nì bǐ kāng ?
yǐ yǔ ér cáo xiāng yuē dìng , wù wéi wú yì fèi nián guāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.