Traditional

老將

憶昔東都有事宜,夜傳帛詔起西師。
功名無分身空在,猶指金創說戰時。

Simplified

老将

忆昔东都有事宜,夜传帛诏起西师。
功名无分身空在,犹指金创说战时。

Pronunciation

lǎo jiāng

yì xī dōng dū yǒu shì yí , yè chuán bó zhào qǐ xī shī 。
gōng míng wú fēn shēn kōng zài , yóu zhǐ jīn chuàng shuō zhàn shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.