Traditional

老態

破榼愁春近,空囷畏日長。
頭風便菊枕,足痹倚藜床。
冉冉殘年逼,悠悠萬事忘。
有兒堪晤語,無客亦何妨。

Simplified

老态

破榼愁春近,空囷畏日长。
头风便菊枕,足痹倚藜床。
冉冉残年逼,悠悠万事忘。
有儿堪晤语,无客亦何妨。

Pronunciation

lǎo tài

pò kē chóu chūn jìn , kōng qūn wèi rì cháng 。
tóu fēng biàn jú zhěn , zú bì yǐ lí chuáng 。
rǎn rǎn cán nián bī , yōu yōu wàn shì wàng 。
yǒu ér kān wù yǔ , wú kè yì hé fáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.