Traditional

老雞

老雞擁腫不良行,將旦猶能效一鳴。
碓下糠粞幸不乏,何妨相倚過余生。

Simplified

老鸡

老鸡拥肿不良行,将旦犹能效一鸣。
碓下糠粞幸不乏,何妨相倚过余生。

Pronunciation

lǎo jī

lǎo jī yōng zhǒng bù liáng xíng , jiāng dàn yóu néng xiào yī míng 。
duì xià kāng xī xìng bù fá , hé fáng xiāng yǐ guò yú shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.