Traditional

耗磨日飲二首

耗磨傳茲日,縱橫道未宜。
但令不忌醉,翻是樂無為。
上月今朝減,流傳耗磨辰。
還將不事事,同醉俗中人。

Simplified

耗磨日饮二首

耗磨传兹日,纵横道未宜。
但令不忌醉,翻是乐无为。
上月今朝减,流传耗磨辰。
还将不事事,同醉俗中人。

Pronunciation

hào mó rì yǐn èr shǒu

hào mó chuán zī rì , zòng héng dào wèi yí 。
dàn líng bù jì zuì , fān shì lè wú wéi 。
shàng yuè jīn zhāo jiǎn , liú chuán hào mó chén 。
huán jiāng bù shì shì , tóng zuì sú zhōng rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.