Traditional

聘齊秋晚館中飲酒詩

欣茲河朔飲。
對此洛陽才。
殘秋欲屏扇。
余菊尚浮杯。
漳流鳴二水。
日色下三臺。
無因侍清夜。
同此月徘徊。

Simplified

聘齐秋晚馆中饮酒诗

欣兹河朔饮。
对此洛阳才。
残秋欲屏扇。
余菊尚浮杯。
漳流鸣二水。
日色下三台。
无因侍清夜。
同此月徘徊。

Pronunciation

pìn qí qiū wǎn guǎn zhōng yǐn jiǔ shī

xīn zī hé shuò yǐn , duì cǐ luò yáng cái , cán qiū yù píng shàn , yú jú shàng fú bēi , zhāng liú míng èr shuǐ , rì sè xià sān tái , wú yīn shì qīng yè , tóng cǐ yuè pái huái ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.