Traditional

胡、吉、鄭、劉、盧、張等六賢皆多年壽,予

七人五百七十歲,拖紫紆朱垂白須。
手裏無金莫嗟嘆,尊中有酒且歡娛。
詩吟兩句神還王,酒飲三杯氣尚粗。
嵬峨狂歌教婢拍,婆娑醉舞遣孫扶。
天年高過二疏傅,人數多於四皓圖。
除卻三山五天竺,人間此會更應無。

Simplified

胡、吉、郑、刘、卢、张等六贤皆多年寿,予

七人五百七十岁,拖紫纡朱垂白须。
手里无金莫嗟叹,尊中有酒且欢娱。
诗吟两句神还王,酒饮三杯气尚粗。
嵬峨狂歌教婢拍,婆娑醉舞遣孙扶。
天年高过二疏傅,人数多于四皓图。
除却三山五天竺,人间此会更应无。

Pronunciation

hú b jí b zhèng b liú b lú b zhāng děng liù xián jiē duō nián shòu , yú

qī rén wǔ bǎi qī shí suì , tuō zǐ yū zhū chuí bái xū 。
shǒu lǐ wú jīn mò jiē tàn , zūn zhōng yǒu jiǔ qiě huān yú 。
shī yín liǎng jù shén huán wáng , jiǔ yǐn sān bēi qì shàng cū 。
wéi é kuáng gē jiào bì pāi , pó suō zuì wǔ qiǎn sūn fú 。
tiān nián gāo guò èr shū fù , rén shù duō yú sì hào tú 。
chú què sān shān wǔ tiān zhú , rén jiān cǐ huì gēng yīng wú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.