Traditional

騰騰

騰騰吾喪我,兀兀我忘吾。
萬事皆墮甑,一身真朽株。
江天號鸛鶴,村巷暗楸梧。
薄酒猶堪醉,歸來稚子扶。

Simplified

腾腾

腾腾吾丧我,兀兀我忘吾。
万事皆堕甑,一身真朽株。
江天号鹳鹤,村巷暗楸梧。
薄酒犹堪醉,归来稚子扶。

Pronunciation

téng téng

téng téng wú sāng wǒ , wù wù wǒ wàng wú 。
wàn shì jiē duò zèng , yī shēn zhēn xiǔ zhū 。
jiāng tiān hào guàn hè , cūn xiàng àn qiū wú 。
báo jiǔ yóu kān zuì , guī lái zhì zǐ fú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.