Traditional

自上清延慶歸過丈人觀少留

再到蓬萊路欲平,卻吹長笛過青城。
空山霜葉無行跡,半嶺天風有嘯聲。
細棧跨雲縈峭絕,危橋飛柱插澄清。
玉華更控青鸞住,要倚欄幹待月明。

Simplified

自上清延庆归过丈人观少留

再到蓬莱路欲平,却吹长笛过青城。
空山霜叶无行迹,半岭天风有啸声。
细栈跨云萦峭绝,危桥飞柱插澄清。
玉华更控青鸾住,要倚栏干待月明。

Pronunciation

zì shàng qīng yán qìng guī guò zhàng rén guān shǎo liú

zài dào péng lái lù yù píng , què chuī cháng dí guò qīng chéng 。
kōng shān shuāng yè wú xíng jì , bàn lǐng tiān fēng yǒu xiào shēng 。
xì zhàn kuà yún yíng qiào jué , wēi qiáo fēi zhù chā chéng qīng 。
yù huá gēng kòng qīng luán zhù , yào yǐ lán gān dài yuè míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.