Traditional

自上竈過陶山

宿雨初收見夕陽,縱橫流水入陂塘。
蠶家忌客門門閉,茶戶供官處處忙。
綠樹村邊停醉帽,紫藤架底倚胡床。
不因蕭散遺塵事,那覺人間白日長。

Simplified

自上灶过陶山

宿雨初收见夕阳,纵横流水入陂塘。
蚕家忌客门门闭,茶户供官处处忙。
绿树村边停醉帽,紫藤架底倚胡床。
不因萧散遗尘事,那觉人间白日长。

Pronunciation

zì shàng zào guò táo shān

sù yǔ chū shōu jiàn xī yáng , zòng héng liú shuǐ rù bēi táng 。
cán jiā jì kè mén mén bì , chá hù gōng guān chǔ chǔ máng 。
lǜ shù cūn biān tíng zuì mào , zǐ téng jià dǐ yǐ hú chuáng 。
bù yīn xiāo sàn yí chén shì , nà jué rén jiān bái rì cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.