Traditional

自九裏平水至雲門陶山歷龍瑞禹祠而歸凡四日

輿似雞棲寄兩竿,山程三月尚春寒。
麥曲吐穗初成實,梅子生仁已帶酸。
買飯猶勝乞墦客,看耕僭學勸農官。
還家莫道虛懷袖,筍蕨隨宜亦滿盤。

Simplified

自九里平水至云门陶山历龙瑞禹祠而归凡四日

舆似鸡栖寄两竿,山程三月尚春寒。
麦曲吐穗初成实,梅子生仁已带酸。
买饭犹胜乞墦客,看耕僭学劝农官。
还家莫道虚怀袖,笋蕨随宜亦满盘。

Pronunciation

zì jiǔ lǐ píng shuǐ zhì yún mén táo shān lì lóng ruì yǔ cí ér guī fán sì rì

yú sì jī qī jì liǎng gān , shān chéng sān yuè shàng chūn hán 。
mài qū tǔ suì chū chéng shí , méi zǐ shēng rén yǐ dài suān 。
mǎi fàn yóu shèng qǐ fán kè , kàn gēng jiàn xué quàn nóng guān 。
huán jiā mò dào xū huái xiù , sǔn jué suí yí yì mǎn pán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.