Traditional

自雲門之陶山肩輿者失道行亂山中有茅舍小塘

陂池幽處有茅堂,井臼蕭絳草樹荒。
小鴨怯波時聚散,病蔬傷蠹半青黃。
童兒沖雨收魚網,婢子聞鐘上佛香。
我亦暮年思屏跡,數椽何計得連墻?

Simplified

自云门之陶山肩舆者失道行乱山中有茅舍小塘

陂池幽处有茅堂,井臼萧绦草树荒。
小鸭怯波时聚散,病蔬伤蠹半青黄。
童儿冲雨收鱼网,婢子闻钟上佛香。
我亦暮年思屏迹,数椽何计得连墙?

Pronunciation

zì yún mén zhī táo shān jiān yú zhě shī dào xíng luàn shān zhōng yǒu máo shè xiǎo táng

bēi chí yōu chǔ yǒu máo táng , jǐng jiù xiāo tāo cǎo shù huāng 。
xiǎo yā qiè bō shí jù sàn , bìng shū shāng dù bàn qīng huáng 。
tóng ér chōng yǔ shōu yú wǎng , bì zǐ wén zhōng shàng fó xiāng 。
wǒ yì mù nián sī píng jì , shù chuán hé jì dé lián qiáng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.